Instal·lacions de baixa tensió


Realitzem:

-Baixa i Mitja tensió
-Il·luminació: interior i exterior
-Quadres elèctrics, generals, subquadres
-Instal·lacions elèctriques per a climatització, sales, C.P.D.
-Instal·lacions elèctriques per a sales de màquines
-Centres de transformació
-Grups electrògens.
-Domòtica

Telecomunicació:

-Veu, dades i telefonia
-CCTV
-Megafonía
-Porters i vídeo porters
-Control d’Accessos

Les instal·lacions de baixa tensió són conjunts d’aparells i circuits associats per produir, convertir, transformar, transmetre, distribuir o utilitzar l’energia elèctrica, amb tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 volts.
La seguretat no acaba amb la posada en marxa de les instal·lacions. Aquestes instal·lacions s’han de fer, mantenir i revisar seguint les indicacions establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les instruccions tècniques complementàries recollides en el Reial Decret 842/2002. L’objectiu d’aquesta norma és minimitzar els riscs d’accidents i vetllar per la seguretat de les instal·lacions generadores d’un risc potencial per a les persones, els béns i el medi.
Hi ha diversos nivells d’intervenció, des de verificacions inicials i / o periòdiques, subjectes a contractes de manteniment, sempre realitzades per personal especialitzat en el sector, a inspeccions inicials o periòdiques realitzades per empreses de control.
Nosaltres ens encarreguem de buscar el correcte funcionament d’aquestes instal·lacions. I a més, assessorar la propietat sobre les mesures correctores necessàries per poder garantir el correcte funcionament amb una gestió eficient de l’energia. Així com intervenir amb els organismes de control, oferint als client tota la nostra experiència en el sector, així com la tranquil·litat a la seguretat de les seves instal·lacions i amb les gestions obligatòries de la indústria.
Especialitzats en centres de concurrència pública, com centres esportius, escoles, ajuntaments …