Instal·lació Tèrmica


Aire condicionat:

-Sistemes de VRV (Cabal de Refrigerant Variable)
-Sistemes aire-aigua (Plantes refredadores, fan-colls, climatitzadors …)
-Sistemes aigua-aigua (Torres de refrigeració, plantes refredadores elèctriques i / o absorció, unitats terminals …)
-Sistemes d’expansió directa (tipus roof-top, compactes, partits …)
-Sistemes de condicionament de precisió (sales informàtica, telecomunicacions …)
-Sistemes producció d’energia combinats (plaques solars, fotovoltaica …)

Calefacció:

-Sistema de calefacció con caldera centralitzada
-Sistema de calefacció individual con radiadors
-Sistema de calefacció por sol radiant
-Sistema de calefacció industrial
-Aerotermos
-Convectors

Ventilació:

-Renovació i aportació d’Aire
-Ventilació de garatges
-Conductes d’evacuació de fums

Sales de caldera:

-Calderes
-Bombes
-Vasos d’expansió
-Elements de seguretat de sales tècniques de calderes
-Tota mena de canonades PPR, INOX, hierro …
-Sistemes d’eficiència energètica.

Atès que les instal·lacions tèrmiques en edificis afecten la seguretat de les persones, l’administració vetlla perquè compleixin la normativa i recomanacions de seguretat. Per aquest motiu, només poden ser executades per professionals qualificats en instal·lar i / o mantenir instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (instal·lacions tèrmiques en edificis) i per les empreses inscrites en l’àmbit corresponent de el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Hi ha diversos nivells d’intervenció, des verificacions inicials i / o periòdiques, subjectes a contractes de manteniment.

Amb el compliment de la normativa vigent RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis) i les ITC (Instruccions Tècniques Complementàries), buscant el correcte funcionament d’aquestes instal·lacions i assessorant a la propietat sobre les mesures correctores necessàries per poder garantir el funcionament correcte amb una gestió eficient de l’energia.
Així com intervenir amb els organismes de control. Oferint al client tota la nostra experiència en el sector, i una tranquil·litat vers, no només la seguretat de les seves instal·lacions, sinó amb les gestions obligatòries d’indústria.

Tecnificación y Mantenimiento, és una empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d’aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) amb el número B66200486, habilitada per realitzar les següents activitats:
Instal·lació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.
Manteniment o revisió d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, inclosa càrrega i recuperació de refrigerants fluorats.
Certificació de el càlcul de càrrega de gas en equips amb sistemes frigorífics de refrigerants fluorats.
Manipulació de contenidors de gasos fluorats refrigerants.
Control de fugues de refrigerants d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1516/2007, de 19 de desembre.