Instal·lació Solar


-Instal·lacions solares tèrmiques
-Instal·lacions fotovoltaiques
-Motorització producció energia

La seguretat no acaba amb la posada en marxa de les instal·lacions. Aquestes instal·lacions s’han de fer, mantenir i revisar seguint les indicacions establertes en la seva normativa d’aplicació.
Tecnificació i Manteniment porta a terme un pla de vigilància, on s’encarrega d’assegurar-se que els valors operacionals de la instal·lació són correctes. És un pla d’observació simple dels paràmetres principals (captadors, circuit primari, circuit secundari) per verificar que la instal·lació funciona i el més important, que ho fa correctament.
Es realitza un pla de manteniment, d’acord amb el CTE.
El manteniment d’aquests sistemes implicarà, com a mínim:
Una revisió anual per a instal·lacions de superfície de captació ≤ 20 m2.
Una revisió semestral per a instal·lacions de superfície de captació> 20 m2.
El pla de manteniment s’ha de realitzar per personal tècnic competent que conegui la tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en general.
A més, la instal·lació ha de tenir un llibre de manteniment en el qual es reflecteixin totes les operacions realitzades.
Tecnificació, realitza un manteniment preventiu, que consisteix en operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres operacions que aplicades a la instal·lació, han de permetre mantenir dins dels límits acceptables (definits pel fabricant), les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació.
I un manteniment correctiu. En el cas de sorgir, incidències detectades en les operacions de vigilància i manteniment preventiu quan hi ha algun tipus d’avaria, o element en mal estat en la instal·lació que cal esmenar o algun component defectuós que ha de substituir-se.