ACS_Legionel·la


-Acumuladores
-Aixetes de recircul·lació
-Punts de purga
-Eliminació de punts crítics de control
-Aixetes antilegionel·la
-Piscines amb o sense agitació constant
-Sals de filtrat piscines
-Sals de bomba piscines
-Reguladores d’hipoclorit i / o reductor de clor.
-Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
-Sistemes d’aigua calenta amb circuit de retorn
-Sistemes de reg per aspersió

D’acord amb la reglamentació en vigor en matèria de prevenció i control de legionel·losi i d’acord amb el R.D. 865/2003, i el Decret 352/2004, així com a les normes UNE 100030, la nostra empresa vetlla per la prevenció i el control de la proliferació i disseminació de la legionel·la, amb l’objectiu de minimitzar el risc de contraure la malaltia produïda per aquests microorganismes.
Treballem, mà a mà, amb el client per eliminar o reduir zones d’estancament d’aigua, a través d’un bon disseny de la instal·lació i mitjançant un correcte manteniment de les mateixes, també com gestionar i acompanyar inspeccions dels organismes de control i de l’Administració.